1

Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

poskytuje:

 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, reedukáciu detí a poradenstvo rodičom a pedagógom v oblasti:
  • rečového vývinu
  • hrubej a jemnej motoriky
  • preferencie ruky
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy správania
 • vyhľadávanie detí s logopedickými ťažkosťami
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku žiakov ZŠ a SŠ a poradenstvo rodičom a pedagógom pri špecifických vývinových poruchách učenia:
  • dyslexia – porucha čítania
  • dysgrafia – porucha písania
  • dysortografia – porucha uplatňovania gramatických pravidiel počas písania
  • dyskalkúlia – porucha matematických schopností
 • korekcie špecifických vývinových porúch učenia
 • reedukačné cvičenia

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: pedagog@poradnaba2.sk

Odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia:

Mgr. Silvia Brídziková – vedúca oddelenia: bridzikova@poradnaba2.sk ZŠ Nevädzová
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Gymnázium Ivana Horvátha
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
Mgr. Beáta Martincová: martincova@poradnaba2.sk ZŠ Bieloruská
ZŠ Kulíškova
ZŠ Rajčianska
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská
Gymnázium Metodova
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SZŠ Záhradnícka
Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská
metodické vedenie šk. špec. pedagógov
Mgr. Marianna Hrdá: hrda@poradnaba2.sk ZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Podzáhradná
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Mgr. Mária Juráková: jurakova@poradnaba2.sk ZŠ Ostredková
ZŠ Ružová dolina
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska
Mgr. Ľubica Koleková: kolekova@poradnaba2.sk ZŠ Drieňová
ZŠ Žitavská
Súkromná ZŠ Bajkalská
Spojená škola Tokajícka
1. súkromné gymnázium, Bajkalská
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
Mgr. Beáta Mesíková: mesikova@poradnaba2.sk ZŠ Vrútocká
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
Súkromná SOŠ, Exnárova
logopédia
pondelok
utorok (od 13:30)
streda
štvrtok
PaedDr. Katarína Jelenčiaková: jelenciakova@poradnaba2.sk ZŠ Biskupická

ŠZŠ Nevädzová

Mgr. Nikola Vasiľová: vasilova@poradnaba2.sk ZŠ Borodáčova
ZŠ Mierová
ZŠ Železničná
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
Športové gymnázium, Ostredková
SOŠ dopravná, Kvačalova
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta
SPŠ dopravná, Kvačalova
Tel.: 02/43 63 25 88 pedagog@poradnaba2.sk ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Vetvárska
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska