1

Tlačivá a dokumenty

Anamnestický dotazník k posúdeniu školskej spôsobilosti

INFORMOVANÝ SÚHLAS s depistážou školskej spôsobilosti

INFORMOVANÝ SÚHLAS s odborným vyšetrením DO 18 ROKOV

INFORMOVANÝ SÚHLAS s odborným vyšetrením NAD 18 ROKOV

INFORMOVANÝ SÚHLAS s posúdením školskej spôsobilosti

INFORMOVANÝ SÚHLAS s voľbou povolania DO 18 ROKOV

INFORMOVANÝ SÚHLAS s voľbou povolania NAD 18 ROKOV

Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ONLINE PRIHLÁŠKA na prácu s triedou

PRIHLÁŠKA na prácu s triedou

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (COVID-19)