Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie

aktuálne poskytuje:

Práca s triedou

 • I. a II. stupeň ZŠ a SŠ. Cieľovou skupinou trojhodinových zážitkových aktivít v priestoroch oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie alebo dvojhodinových aktivít v priestoroch danej školy sú triedy, v ktorých sa žiaci/-čky chcú navzájom lepšie spoznať a dozvedieť sa o sebe niečo nové. Poskytujeme priestor na diskusiu a dialóg v snahe o riešenie konfliktov a problémov medzi žiakmi/-čkami alebo v interakcii s učiteľmi/-kami. Využívame najmä psychosociálne hry zamerané na podporu spolupráce, sebapoznávania. Po stretnutí dostanú triedni/-e učitelia/-ky návrhy a odporúčania pre ďalšiu prácu s triedou.
 • Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
 • Ďalšie informácie o práci s triedami.

Programy primárnej prevencie

 • V rámci primárnej prevencie poskytujeme na ZŠ a SŠ tematické besedy/preventívne programy na témy: Bezpečné používanie internetu, mobilných telefónov, riziká virtuálneho priestoru: „Internet, dobrý sluha, zlý pán.“; Aspekty porušovania zákona v oblasti medziľudských vzťahov, drog a extrémizmu; Prevencia látkových a nelátkových závislostí; Vzťahová a sexuálna výchova; Duševné zdravie; Poruchy príjmu potravy; a Extrémizmus, xenofóbia a strach z inakosti vs. solidarita, empatia.
 • Z dôvodu našej vyťaženosti sa môže stať, že danú besedu/preventívny program nebude možné realizovať.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov/-kýň

 • Aktualizačné vzdelávanie „Realizácia interaktívno-zážitkových stretnutí s triedou“. Viac informácií nájdete tu. Cieľom je priblížiť teoretické a praktické informácie a zručnosti, ktoré pomôžu uskutočniť interaktívno-zážitkové stretnutia. Takéto stretnutia ponúkajú priestor podporiť v triede pocit bezpečia pre žiakov/-čky, zlepšujú sociálnu klímu, budujú vzájomnú spolupatričnosť, rešpekt a spoluprácu celej triedy.
 • Poskytujeme aj priestor na vzdelávanie pre odborné tímy v školských zariadeniach. Ponúkame stretnutia prebiehajúce formou diskusie a riešení modelových situácií alebo aj zážitkové aktivity zamerané na lepšie poznanie samého seba alebo kolektívu.

Práca s individuálnym klientom

 • Individuálne, rodinné a skupinové poradenstvo
 • Odborné konzultácie pedagógom a rodičom

Štruktúrované skupiny

Klub pre deti

 • Klub je určený pre deti navštevujúce ZŠ a SŠ. Otvorený v utorok až štvrtok v čase 13:30-16:15 hod. Klubové aktivity prebiehajú neštruktúrovanou formou, deti sami rozhodujú o tom, ako budú tráviť čas. Klientelu klubu tvoria deti z miestnych komunít, sú to najmä klienti z individuálneho poradenstva a deti, ktoré do klubu prichádzajú po návšteve CPPPaP v rámci práce s triedami, alebo po uskutočnení besedy na škole. Vďaka prijímajúcej atmosfére a jasne definovaným pravidlám majú možnosť zažiť úspech a postupne korigovať nevhodné spôsoby správania. Pri nadviazaní osobného vzťahu sa deti na nás obracajú so svojimi každodennými problémami (škola, kamaráti, rodina).
 • Ponuka činností klubu: arteterapia (práca s hlinou, maľovanie), muzikoterapia (tamtamy, perkusie), outdoorové a športové aktivity (futbal, pingpong, petang), stolové hry, dramatoterapia (nakrúcanie videa), organizovanie výletov a spoločenských akcií.
 • Aktuálne informácie o dianí v klube nájdete na FB tu.

Realizované projekty oddelenia prevencie:
Pridaj sa k nám – realizácia 2022
Spoločne v pohybe a rytme – realizácia 2018
Spájame sa a rastieme – realizácia 2017/2018
Hravou cestou k dospelosti – realizácia 2017/2018
Ja veľkáč – realizácia 2014/2015
Uvarme si krajší život – realizácia 2012/2013
Filmujeme krok za krokom – realizácia 2011/2012
Krok za krokom – realizácia 2010/2011
Tančiareň a hrnčiareň – realizácia 2010
Tvoríme svoj svet – realizácia 2009/2010

KLUBOVÁ KUCHÁRSKA KNIHA NA STIAHNUTIE!
Verzia na uloženie do počítača: kucharka_web
Verzia na tlač (dá sa zložiť ako zošit): kucharka-tlac-doma-web
Chce to trochu trpezlivosti pri sťahovaní, keďže so všetkými parádnymi obrázkami to nie je úplne malé.
Prajeme veľa zábavy a dobrú chuť!

Odporúčané linky nájdete tu.

Tel.: 02/43 41 07 12
E-mail: prevencia@poradnaba2.sk

Odborní zamestnanci:

Mgr. Alžbeta Duffeková: duffekova@poradnaba2.sk vedúca oddelenia
ZŠ Podzáhradná

Gymnázium F. G. Lorcu

Súkromná ZŠ a gymnázium GALILEO

Mgr. Viktor Brichta: brichta@poradnaba2.sk ZŠ Biskupická
ZŠ Nevädzová
ZŠ Rajčianska
ZŠ ŽitavskáSúkromná ZŠ Bajkalská
Mgr. Alena Kmeťová: kmetova@poradnaba2.sk ZŠ Bieloruská
ZŠ Borodáčova
ZŠ Kulíškova
ZŠ Ostredková
ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Vetvárska
Mgr. Soňa Mayerová: mayerova@poradnaba2.sk ZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Vrútocká
ZŠ ŽelezničnáSúkromné slovanské gymnázium, Vážska
Mgr. Miroslava Mlkvá: mlkva@poradnaba2.sk ZŠ Drieňová
ZŠ Mierová
ZŠ Ružová dolina
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium L. Novomeského
Mgr. Tomáš Hrdlička hrdlicka@poradnaba2.sk