Managefy version 1.4.5
image_pdfimage_print

poskytuje:

 • individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku, terapeutickú intervenciu a poradenstvo pre deti od narodenia do dospelosti, rodičov, zákonných zástupcov a pedagógov pri:
  • výchovných otázkach (súrodenecká žiarlivosť, detský vzdor, nejednotná výchova a pod.)
  • adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach
  • posudzovaní školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ
  • problémoch v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti)
  • identifikovaní všeobecného intelektového nadania
  • ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine (problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod.)
 • poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ
 • besedy so žiakmi ZŠ a SŠ na aktuálne témy podľa potrieb škôl
 • besedy s rodičmi detí MŠ na tému školskej spôsobilosti a stimulačný program pre deti
 • metodické vedenie výchovných poradcov a školských psychológov

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: psycholog@poradnaba2.sk

Odborní zamestnanci – psychológovia:

Mgr. Martina Detvanová – vedúca oddelenia: detvanova@poradnaba2.sk MŠ Budovateľská
MŠ Gemerská
MŠ Nevädzová
ZŠ Rajčianska
Športové gymnázium, Ostredková
PhDr. Iva Heribanová: heribanova@poradnaba2.sk

MŠ Haburská 4
MŠ Haburská 6                                     MŠ Látorická
Súkromná MŠ GALILEO, Dudvážska

ZŠ Drieňová
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Spojená škola Tokajícka
Mgr. Kamila Klusová: klusova@poradnaba2.sk MŠ Linzbothova
MŠ Podzáhradná
MŠ Šalviová
ZŠ Ostredková
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
Mgr. Daniela Kováčiková: kovacikova@poradnaba2.sk MŠ Borodáčova
MŠ Kríková
MŠ Šíravská
ZŠ Borodáčova
ZŠ Železničná
SZŠ Záhradnícka
Mgr. Gabriela Linczényiová: linczenyiova@poradnaba2.sk MŠ Stálicová
MŠ Západná
ZŠ Podzáhradná
ZŠ Ružová dolina
Gymnázium Ivana Horvátha
Súkromná SOŠ, Exnárova
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
Mgr. Alexandra Mravcová: mravcova@poradnaba2.sk MŠ Astrová
MŠ Šťastná
MŠ Mamy Margity, Pavlovičova
MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého
ZŠ Mierová
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
Mgr. Andrea Richtárechová: richtarechova@poradnaba2.sk MŠ Bancíkovej
MŠ Piesočná
MŠ Velehradská
MŠ Vietnamská
ZŠ Vrútocká
Súkromná ZŠ Bajkalská
1. súkromné gymnázium, Bajkalská

Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD.:

uhrecka@poradnaba2.sk

MŠ Estónska 3
MŠ Estónska 7

ZŠ Medzilaborecká

ŠZŠ Nevädzová

 
 
 
PhDr. Slávka Svitková: svitkova@poradnaba2.sk MŠ Banšelova
MŠ Palkovičova
MŠ Pivonková
MŠ Prešovská
MŠ Rádiová
ZŠ Žitavská
Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
PaedDr. Lucia Mošková: moskova@poradnaba2.sk MŠ Dudvážska
MŠ Hnilecká
MŠ Kaméliová
MŠ Komárovská

ZŠ Nevädzová

ZŠ Bieloruská

Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská

Mgr. Diana Marciová: marciova@poradnaba2.sk

MŠ Exnárova
MŠ Medzilaborecká
MŠ Miletičova
MŠ Tekovská

MŠ Bodvianska

ZŠ Biskupická
ZŠ Kulíškova

SOŠ Sklenárová 1

Mgr. Lucia Závacká:
zavacka@poradnaba2.sk
kariérové poradenstvo
metodické vedenie školských psychológov
metodické vedenie výchovných a kariérových poradcov
utorok
streda (do 12:50)
štvrtok (do 12:50)
piatok (do 12:00)
Mgr. Ľudmila Paneková:
panekova@poradnaba2.sk

ZŠ Košická

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Gymnázium Metodova
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ dopravná, Kvačalova
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SPŠ dopravná, Kvačalova
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu