Managefy version 1.4.5

Výberové konanie – zástupca riaditeľa CPP

image_pdfimage_print

Centrum poradenstva a prevencie                                 

vyhlasuje

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:   

zástupca riaditeľa (štatutárneho orgánu)  v zariadení  Centra poradenstva a prevencie na Nevädzovej  ul. č. 7, 821 01 v Bratislave

s termínom nástupu 01. 01. 2024

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca najmenej 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušných právnych predpisov (pre oblasť regionálneho školstva, financovania regionálneho školstva, pracovnoprávnych vzťahov),
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia.

Požadované doklady k prihláške:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní,čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti odborného zamestnanca,
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,súhlas na použitie osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť odborného zamestnanca.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie Centrum poradenstva a prevencie) – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:

Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava.

Termín podania prihlášok: do 13. novembra 2023 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky).

          Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Prípadné ďalšie informácie získate na tel. čísle 02/43 63 25 88, alebo na e-mailovej adrese simkova@poradnaba2.sk.

V Bratislave 10. októbra 2023

PhDr. Barbora Šimková, riaditeľka CPP

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu