Managefy version 1.4.3
image_pdfimage_print

poskytuje:

 • špeciálnopedagogickú diagnostiku, reedukáciu detí a poradenstvo rodičom a pedagógom v oblasti:
  • rečového vývinu
  • hrubej a jemnej motoriky
  • preferencie ruky
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy správania
 • vyhľadávanie detí s logopedickými ťažkosťami
 • špeciálnopedagogickú diagnostiku žiakov ZŠ a SŠ a poradenstvo rodičom a pedagógom pri špecifických vývinových poruchách učenia:
  • dyslexia – porucha čítania
  • dysgrafia – porucha písania
  • dysortografia – porucha uplatňovania gramatických pravidiel počas písania
  • dyskalkúlia – porucha matematických schopností
 • korekcie špecifických vývinových porúch učenia
 • reedukačné cvičenia

Tel.:       02/43 63 25 88
E-mail: pedagog@poradnaba2.sk

Odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia:

Mgr. Silvia Brídziková – vedúca oddelenia: bridzikova@poradnaba2.skZŠ Nevädzová
Paneurópska súkr. ZŠ, Ružová dolina
Gymnázium Ivana Horvátha
Obchodná akadémia, Nevädzová
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova
Paneurópska súkr. pedag. a soc. akadémia, Sklenárova
Mgr. Beáta Martincová: martincova@poradnaba2.skZŠ Bieloruská
ZŠ Kulíškova
ZŠ Rajčianska
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská
Gymnázium Metodova
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova
SZŠ Záhradnícka
Súkromná SOŠ – Gastroškola, Bieloruská
metodické vedenie šk. špec. pedagógov
Mgr. Marianna Hrdá: hrda@poradnaba2.skZŠ Košická
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Podzáhradná
Súkromná ZŠ GALILEO, Dudvážska
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská
Súkr. gymnázium GALILEO, Dudvážska
Mgr. Mária Juráková: jurakova@poradnaba2.skZŠ Ostredková
ZŠ Ružová dolina
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Bachova
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo
SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova
Súkr. športové gymn. Gaudeamus, Dudvážska
Súkromná OA PROFI-KAMO, Dudvážska
info@poradnaba2.skZŠ Drieňová
ZŠ Žitavská
Súkromná ZŠ Bajkalská
Spojená škola Tokajícka
1. súkromné gymnázium, Bajkalská
Súkromná SUŠ dizajnu, Ivanská cesta
Mgr. Beáta Mesíková: mesikova@poradnaba2.skZŠ Vrútocká
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová
Súkromná SOŠ, Exnárova
logopédia
pondelok
utorok (od 13:30)
streda
štvrtok
PaedDr. Katarína Jelenčiaková: jelenciakova@poradnaba2.skZŠ Biskupická
ŠZŠ Nevädzová
Mgr. Nikola Vasiľová: vasilova@poradnaba2.skZŠ Borodáčova
ZŠ Mierová
ZŠ Železničná
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova
Športové gymnázium, Ostredková
SOŠ dopravná, Kvačalova
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta
SPŠ dopravná, Kvačalova
Tel.: 02/43 63 25 88 pedagog@poradnaba2.skZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Vetvárska
Súkromné slovanské gymnázium, Vážska

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu