Managefy version 1.4.3
image_pdfimage_print

Prevencia látkových a nelátkových závislostí (7. ročník ZŠ; SŠ) – Mgr. Viktor Brichta, Mgr. Martin Benkovič: cieľom besedy je otvorenie diskusie so žiakmi a študentmi o ich postojoch k drogám, snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog (Harm reduction), podpora vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní sa v oblasti drog. Tematické okruhy besedy sú základné pojmy (droga, závislosť, abstinencia), Harm reduction, nelátkové závislosti, formy pomoci pre závislých ľudí, zákony v drogovej problematike, motivácie prečo ľudia berú drogy. Súčasťou besedy je poskytnutie informačných letákov o drogách (poskytnuté OZ Odyseus) a tiež internetové zdroje s danou tematikou. Primárne určené pre 7. ročníky základnej školy, sekundy na osemročných gymnáziách.

Extrémizmus, xenofóbia a strach z inakosti vs. solidarita, empatia (8. ročník ZŠ; SŠ) – Mgr. Viktor Brichta: cieľom besedy je informovať a otvorene diskutovať o extrémizme, jeho rozdelení, formách, cieľoch, ideách ako aj o rizikách, prevencii, solidarite a empatii. Súčasťou besedy je ponúkanie internetových informačných zdrojov ako si aj interaktívnou formou osvojiť či vyskúšať mieru svojej tolerancie, empatie či solidarity. Primárne je určená pre 8. ročníky základných škôl a 1. ročníky stredných škôl.

Aspekty porušovania zákona v oblasti medziľudských vzťahov, drog a extrémizmu (8. a 9. ročník ZŠ; SŠ) – Mgr. Viktor Brichta: beseda vychádza primárne z Trestného zákona a priestupkového zákona. Tematické okruhy, ktorým sa beseda venuje z pohľadu legislatívy, sú vymedzenie si základných pojmov (trestnoprávna zodpovednosť, páchateľ, oznamovacia povinnosť, atď.), ďalej medziľudské vzťahy a vzájomné ubližovanie si (napr. ohováranie, obmedzovanie osobnej slobody), zákony týkajúce sa drogovej problematiky, trestné činy súvisiace s extrémizmom, diskusia sa venuje aj téme nosenia zbraní, paragrafom súvisiacim s neakceptovateľným sexuálnym správaním. Práca prebieha spravidla vo dvojiciach pomocou modelových situácií.

Partnerstvo a riziká sexuálneho života (9. ročník ZŠ; SŠ) – Mgr. Martin Benkovič: cieľom besedy je na jednej strane poskytnúť žiakom relevantné informácie z oblasti sexuality (jednotlivé témy sú antikoncepcia, pohlavné choroby, onanovanie, znásilnenie, telo, odchýlky a úchylky, atď.), na druhej strane je to snaha o podporu zodpovedného prístupu k partnerstvu a rodičovstvu (diskusia o vzťahoch, ideálnom partnerovi, ako dlho sa majú partneri poznať, atď.). Forma besedy prebieha voľnou diskusiou alebo pomocou vypracovania anonymných otázok žiakmi.

Poruchy príjmu potravy – mentálna anorexia, mentálna bulímia a bigorexia, ortorexia, záchvatovité prejedenie (9. ročník ZŠ, 1.-2. ročník SŠ) – Mgr. Alena Kmeťová: cieľom je oboznámiť žiakov, čím sú poruchy príjmu potravy typické, typy porúch príjmu potravy, rizikové faktory vzniku poruchy príjmu potravy – vek, diéty, spoločenský tlak, rodina. Na besede sa ďalej žiaci dozvedia zdravotné dôsledky porúch príjmu potravy, aké sú dievčatá trpiace poruchou príjmu potravy a prečo je to dôležité vedieť. Súčasťou besedy je práca v skupinách a distribúcia dotazníka na danú tému, ktorý si žiaci vyplnia.

Bezpečné používanie internetu, mobilných telefónov, riziká virtuálneho priestoru (I. stupeň ZŠ; SŠ) – Mgr. Alena Kmeťová: cieľom besedy, s použitím rozprávkového seriálu Ovce.sk, je naučiť žiakov ako bezpečne a zodpovedne používať moderné technológie, informovať deti ako sa môžu chrániť pred ohrozeniami vo virtuálnom prostredí a kam sa môžu obrátiť o pomoc. Beseda sa zameriava v prevencii na výchovu k etike na internete („netikete“). Snažíme sa viesť žiakov ku kritickému mysleniu, aby vedeli posúdiť, ktoré informácie sú na internete pravdivé a ktoré nepravdivé, čomu alebo komu môžu vo virtuálnom svete dôverovať. Úlohou besedy je učiť deti odolávať nátlaku jednotlivca alebo skupiny, aj keď ide o anonymnú skupinu vo virtuálnom svete.

Ako (si) neublížiť vo virtuálnom svete (7.-9. ročník ZŠ; SŠ) – PhDr. Zuzana Hrabovská: cieľom besedy je informovať žiakov o nebezpečenstvách, ktoré hrozia vo virtuálnom priestore. Predovšetkým sa budeme venovať téme kyberšikany, ale aj problematike nevhodného obsahu na internete, o tom, čo je a čo nie je vhodné verejne zdieľať, o internetových známostiach a o ohováraní a netolerancii vo virtuálnom priestore. V druhej časti besedy sa budeme venovať ochrane osobných údajov a legislatívnym možnostiam riešenia ich prípadného zneužitia. V závere stretnutia je ponechaný dostatočný priestor na diskusiu o individuálnych skúsenostiach a problémoch, s ktorými sa žiaci stretli na internete.

Duševné zdravie (9. ročník ZŠ; SŠ) – Mgr. Alena Kmeťová: cieľom interaktívnej besedy je zoznámiť sa s témou duševného zdravia (vysvetlenie pojmov duševné zdravie a duševná porucha), preskúmať možnosti zvládania stresu a záťaže. Hovoriť o smútku, depresii a o tom ako postupovať, keď sú ťažkosti nad moje sily. Súčasťou besedy so žiakmi sú aj témy mýty a predsudky o duševných chorobách, práca s obrázkami v skupinkách a desatoro duševného zdravia.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu