Managefy version 1.4.3

Výberové konanie

image_pdfimage_print

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Nevädzová 7, 821 01  Bratislava

vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01  Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

  • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca najmenej 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, predloženie návrhu koncepcie rozvoja oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie.

Požadované doklady k prihláške:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • osobný dotazník,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti,
  • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja oddelenia,
  • súhlas na použitie osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie CPPPaP Bratislava – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01  Bratislava.

Termín podania prihlášok: do 23. júna 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Prípadné ďalšie informácie získate na tel. čísle 02/43632588, alebo na e-mailovej adrese postolkova@poradnaba2.sk, simkova@poradnaba2.sk.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu