1

Zverejnené dokumenty

CPPPaP Bratislava II v šk. r. 2015/2016 uzavrelo Dohodu o spolupráci s OZ Labyrint.

Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti prevencie kriminality medzi CPPPaP Bratislava II a Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia.

Materiály Ministerstva vnútra s povinnosťou zverejnenia na webovom sídle zariadenia

  1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25. júna 2015
  2. Spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej intranetovej stránke – sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva

Výberové konanie

Záverečné správy

Záverečná správa 2011/2012
Záverečná správa 2012/2013
Záverečná správa 2013/2014
Záverečná správa 2014/2015
Záverečná správa 2015/2016
Záverečná správa 2016/2017
Záverečná správa 2017/2018
Záverečná správa 2018/2019
Záverečná správa 2019/2020
Záverečná správa 2020/2021

Zmluvy

Plynová kotolňa
Rekonštrukcia budovy na Nevädzovej 7

Objednávky

Prehľad objednávok

Faktúry

Prehľad faktúr
Prehľad faktúr 2017